Grundtvigsk Forum i Jerne

Vedtægter

§ 1                  Foreningens navn er Grundtvigsk Forum i Jerne. Foreningens hjemsted er Jerne sogn, Esbjerg kommune.

§ 2                 Foreningens formål er at støtte og udbygge det grundtvigske kirkelige og folkelige arbejde i Jerne. Foreningen søger dette formål opnået med de virkemidler, som bestyrelsen til enhver tid finder hensigtsmæssige.

§ 3                 Foreningen søger optagelse i den grundtvigske sammenslutning Kirkeligt Samfund af 1898 i Vartov. Udmeldelse af Kirkeligt Samfund kan kun ske med kvalificeret flertal på 75 % af de fremmødte ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 4                 Foreningen optager som medlemmer alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og virke. Bopæl i foreningens hjemstedssogn er ingen betingelse for medlemskab.

§ 5                 Medlemskontingent for det kommende år fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 6                 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 7                 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 8                 Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse med angivelse af dagsorden tilsendes samtlige medlemmer med 14 dages varsel. Indkaldelse er sket rettidigt, når den med normal postgang kan være medlemmerne i hænde i rette tid.

                      På generalforsamlingen kan alle forhold vedrørende foreningens virke behandles.

                      Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab

Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg til bestyrelsen og valg af suppleant

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest tre uger før mødet.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 9                 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På første ordinære generalforsamling (marts 2002) afgår to medlemmer efter aftale eller lodtrækning, derefter afgår tre medlemmer i ulige år og to i lige år.

                      Der vælges en til to suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for et år.

                      Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2001.

                      Revisor og revisorsuppleant vælges for et år.

§ 10               Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på formandens foranledning, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer eller 25% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden. Ekstraordinær generalforsamling varsles efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 11               Vedtægtsændringer skal godkendes af et kvalificeret flertal på mindst 75% af de fremmødte ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 12               Eventuel opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens formue ved opløsningen skal tilfalde en eller flere foreninger i Esbjerg kommune tilsluttet Kirkeligt Samfund af 1898. Hvis sådanne ikke findes, anvendes formuen til folkeoplysende formål indenfor foreningens virkeområde. Den endeligt opløsende generalforsamling beslutter fordelingen af formuen efter indstilling fra bestyrelsen.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Jerne den 25. marts 2001 og ændret på generalforsamlinger 1. marts og 25. marts 2008 i henhold til vedtægternes §§ 10 og 11.

Jerne, den 25. marts 2008

Poul Nørup, formand

Del siden